Batxillerat

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2019-2020
PREINSCRIPCIÓ

 Informació i documentació per fer la matrícula (cal presentar-la el dia de la matrícula)
Normativa
Departament Educació
Criteris d'admissió i documentació  (En l'apartat de criteris generals, en el criteri proximitat del domicili, pel batxillerat no hi ha zones d'influència a la ciutat de Lleida, per tant, només és tindrà en compte la puntuació per viure a Lleida,10 punts)
No s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper
MAIG 10 Publicació de l'oferta inicial
14 al 21 Presentació de les sol·licituds al centre
(cal adjuntar la documentació que faci falta
)
SOL·LICITUD
 23 Últim dia per presentar documentació
JUNY 4 Llistes amb la puntuació provisional
del 5 al 12 Presentació reclamacions a la puntuació provisional
17 Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnes admesos)
18 Sorteig número de desempat (14.943)
21 Llistes ordenada definitiva (no són alumnes admesos)
JULIOL 5 Publicació de l'oferta definitiva
8 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera
MATRÍCULA
PERÍODE ORDINARI
9 de juliol a les 10'00h Reunió informativa i matrícula
Del 9 al 15 de juliol Confirmació de reserva de plaça dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre
PERÍODE EXTRAORDINARI
Del 6 al 10 de setembre Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels alumnes pendents dels exàmens de setembre

Oferta final de places

Consultar els resultats de l'assignació de plaça (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)

Núm. a partir del qual s'ordenen les sol·licituds empatades XXXX, (núm. més gran atorgat: XXXX)
 

Consultar el resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)

A la cartellera del centre podeu consultar la relació de sol·licituds presentades ordenades d'acord amb la puntuació.

consulta de l'assignació de plaça
Documentació per fer la matrícula (que cal presentar el dia de la matrícula)

Oferta definitiva

SOL·LICITUD (del 14 al 21 de maig)
- Sol·licitud electrònica: per fer la sol·licitud electrònica, cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a (IDALU). Tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de Catalunya de qualsevol titularitat en disposen, és una dada obligatòria (consulta de l'IDALU). Enllaç per obtenir l' IdCat Mobil (passos a seguir), o
- Sol·licitud amb suport informàtic: els que no diposen de l'IDALU poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic.