Servei Bar-cantina_expedient de contractació

Resolució d'inici de l'expedient de contractació

Plec de prescripcions tècniques (s'ha modificat la pàgina 2 _20/11/2017)

Plec de clàusules administratives

Resolució d'adjudicació del servei de Bar-cantina de l'Institut

Contracte administratiu servei Bar-cantina_2018

TERMINIS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CANTINA

Pas Descripció Calendari
1 Resolució d'inici i aprovació de l'expedient 15 de novembre de 2017
2 Publicació anunci 16 de novembre de 2017
3 Fi del termini  per presentar proposicions 30 de novembre de 2017 fins les 13'00h.
4 Obertura del sobre A i valoració del sobre B 30 de novembre de 2017
5 Acte públic d'obertura del sobre C 4 de desembre de 2017 a les 16'30
6 Adjudicació del contracte 20 de desembre de 2017
7 Publicació i notificació de la resolució d'adjudicació del contracte 20 de desembre de 2017
8 Formalització i publicació a la web del contracte 22 de desembre de 2017
9 Inici del nou contracte 1 de gener de 2018

(*) Es publicarà més endavant i es comunicarà per correu electrònic als licitadors

 

CONTRACTE 2017
Contracte administratiu 2017
Resolució d'adjudicació
Plec de clàusules tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució d'inici de l'expedient de contractació
Calendari