Servei de neteja_expedient de contractació

Resolució inici expedient de contractació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte administratiu 2018

TERMINIS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

Pas Descripció Calendari
1 Resolució d'inici i aprovació de l'expedient 15 de novembre de 2017
2 Publicació anunci 16 de novembre de 2017
3 Fi del termini  per presentar proposicions 30 de novembre de 2017 fins les 13'00h.
4 Obertura del sobre A i valoració del sobre B 30 de novembre de 2017
5 Acte públic d'obertura del sobre C 4 de desembre de 2017 a les 16'30
6 Adjudicació del contracte 18 de desembre de 2017
7 Publicació i notificació de la resolució d'adjudicació del contracte
8 Formalització i publicació a la web del contracte 19 de desembre de 2017
9 Inici del nou contracte 1 de gener de 2018

(*) Es publicarà més endavant i es comunicarà per correu electrònic als licitadors
Contracte administratiu 2017