PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Més informació:
CALENDARI:

ACTUACIONS DATA
Publicació provisional d’admesos/exclosos i exempcions atorgades 5 de juny de 2020
Presentació de la documentación a la CA Del 8 al 18 de juny de 2020
Publicació definitiva d’admesos/exclosos i exempcions atorgades 19 de juny de 2020
Prova CFGM 25 de juny de 2020
(8:30h Verificació identitat aspirants i presa de temperatura de forma aleatòria)
Prova incidències GM (matí) 2 de juliol de 2020
Publicació de qualificacions provisionals 8 de juliol de 2020
Reclamacions sobre qualificacions a la CA Del 9 al 13 de juliol de 2020
Publicació de qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa 14 de juliol de 2020
(Els certificats s’enviaran per correu ordinari)

IMPORTANT:
S'ha de portar mascareta per accedir a les proves.

La durada de les proves és de 4 hores i, seguint les instruccions del Departament d'Educació, no es podrà fer descans entre aquestes. S'haurà de romandre al mateix lloc assignat mentre durin les proves.
No es facilitarà material per al desenvolupament de les proves (bolígraf, llapis, goma d'esborrar, etc) ni es podrà compartir, per mesures higièniques i de seguretat.
Per fer la competència matemàtica cal portar calculadora, regle, escaire, transportador d'angles, 3 llapis de colors diferents, llapis i goma d'esborrar.