Vés al contingut

AMPA - Estatuts

Estatuts de l'AFA

Els Estatuts de l’AMPA de l’IES Ronda són el text que reglamenta l’associació. En concret es regulen:

 • La denominació, les finalitats i el domicili social.
 • Els socis: admissió i baixa; drets i deures.
 • Les institucions: Assemblea General (competències, reunions: convocatòria, constitució i votacions); Junta Directiva (composició, elecció i cessament dels membres, competències, delegació de funcions, reunions: convocatòria, constitució i acords); Comissions i Grups de Treball, i Consell Assessor.
 • Els càrrecs: President, Vicepresident, Tresorer i Secretari.
 • Règim econòmic.
 • Règim disciplinari.
 • Dissolució de l’associació.

A més a més de visualitzar els nostres estatuts en format web, a fi de facilitar i deixar escollir el mètode de visualització d’aquests, a l’enllaç següent trobareu els estatuts de l’AMPA de l’IES RONDA en format PDF: estatuts.pdf

 

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1.

Amb la denominació Associació de mares i pares d’alumnes IES RONDA es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

 

Article 2.

Els fins de l’Associació són:

 1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, mares i tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 2. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 3. Assistir els pares, mares i tutors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 4. Promoure la representació i la participació dels pares, mares i tutors dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 5. Facilitat la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de les directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 7. Promoure les activitats de formació de pares, mares i tutors tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
 9. Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3.

El domicili de l’associació s’estableix a C/ Henry Dunant, 3. CP 25003 de Lleida.

 1. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4.

Poden formar part de l’associació els pares, mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’Art. 27 d’aquests estatuts.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda en cop els que la sol·licitin hagin acreditat la seva condició de pares, mares o representants legals d’un o més alumnes del centre.

 

Article 5.

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva i dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6.

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7.

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les disposicions estatutàries.
 4. Pèrdua de la condició de pare, mare, de la pàtria potestat o de la representació legal de l’alumne.

 

Capítol III. L’Assemblea General.

Article 8.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9.

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter mèrament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 10.

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti en nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11.

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari el qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estat a disposició dels socis al local social.

 

Article 12.

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats pot sol·licitat a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

 

Article 13.

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació d’estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb els vistiplau del president.

 

Capítol IV. La Junta Directiva.

Article 14.

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

 

Article 15.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici de què puguin ser reelegits.
 2. Els cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 4. Malaltia que incapaciti per al càrrec.
 5. Baixa com a membre de l’associació.
 6. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’Art. 13.3 dels estatuts.
 7. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16.

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directius que aquesta Assemblea decideixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davants els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir els grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 12. Subvencions o altres ajuts.
 13. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 14. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’Art. 29.
 15. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 16. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat denegada expressament.

 

Article 17.

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas pot ser inferior a 2 mesos.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la composen.

 

Article 18.

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quorum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estat obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19.

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 20.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi i es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. El president i el vicepresident.

Article 21.

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 23.

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball.

Article 24.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. Del Consell Assessor.

Article 25.

La Junta Directiva podrà ser assessorada amb caràcter consultiu i no vinculant pel Consell Assessor, del qual en podran formar part els exmembres de la Junta Directiva que ho desitgin.

 

Capítol IX. El règim econòmic.

Article 26.

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 27.

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per al seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 28.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

Article 29.

L’exercici econòmic comença l’1 de setembre i queda tancat el 31 d’agost.

 

Article 30.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol X. El règim disciplinari.

Article 31.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus o molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol XI. La dissolució.

Article 32.

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 33.

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


Aquests Estatuts han estat aprovats en l’Assemblea General del dia 21 d’octubre de 2003