Vés al contingut

ESO - Projecte curricular

ESO

Projecte curricular

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics, dels 12 als 16 anys.
La finalitat de l'educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu.

En l’organització del currículum de l’ESO s’aplica el Decret 187/2015, del 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Aquest Decret segueix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial. La finalitat és que l’alumnat assoleixi els coneixements i les competències necessàries per afavorir la seva autonomia en l’aprenentatge i el seu desenvolupament personal i social.

El currículum s’organitza en àmbits de coneixement. Aquests àmbits agrupen matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada àmbit i les competències transversals (competència digital, la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria).

  • Àmbit lingüístic: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, aranès, llengües estrangeres i llatí
  • Àmbit matemàtic: matemàtiques i matemàtiques acadèmiques aplicades
  • Àmbit cientificotecnològic: física i química, biologia i geologia, ciències aplicades a l’activitat professional, tecnologia, informàtica, cultura científica, física i química/ biologia i geologia aplicades a l’activitat professional
  • Àmbit social: geografia i història, cultura clàssica, emprenedoria, economia
  • Àmbit artístic: música, educació visual i plàstica, arts escèniques i dansa
  • Àmbit d’educació física: educació física
  • Àmbit de cultura i valors: cultura i valors ètics, filosofia i religió

 

Assignació horària de les matèries:

Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 3
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3   2  
Ciències de la naturalesa: física i química   3 2  
Matemàtiques 3 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2   2  
Educació visual i plàstica 2 2    
Tecnologia 2 2 2  
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / Projecte de recerca* (1) (1) (1) (1)
Servei comunitari**     (1)
         
Matèries específiques 2 2 2 10