Vés al contingut

CFGS EI - Inici

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

CFGS Educació infantil

Durada

2 cursos (1r curs es cursa al torn de matí i tarda i 2n curs, només a la tarda)

 • Modalitat No Dual
  • 1r curs: 924h
  • 2n curs: 693h + 449h de Formació en Centres de Treball
 • Modalitat Dual
 • 1r curs: 924h
 • 2n curs: 462 + 1000 hores Empresa

 

Competència general del cicle

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un/a mestre/a amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 

Mòduls Professionals (Què estudiaràs)

 • Intervenció amb famílies i Atenció als infants en risc social.
 • Didàctica de l’educació infantil.
 • Autonomia Personal i Salut Infantil.
 • El joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i Comunicació.
 • Desenvolupament Cognitiu i Motriu.
 • Desenvolupament Socioafectiu.
 • Habilitats Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte d’atenció a la infantesa.
 • Formació en Centres de Treball