Vés al contingut

Secretaria - Preinscripcio CFGM

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022

Preinscripció

 
NOVETAT!!! AMPLIACIÓ OFERTA: 3a Fase admissió: Procés extraordinari d'admissió als cicles d'FP.

 

Formulari de sol·licitud de preinscripció procés extraordinari - 3a assignació
​Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2021

Publicitat de l’oferta:
Els centres han de fer difusió al web del centre dels cicles i torns i número de places que s’ofereixen en aquest procés extraordinari de d’admissió, ja siguin places de nova creació (nous grups o increment de capacitat dels grups existents, confirmades des del servei territorial corresponent), ja siguin vacants resultants del procés ordinari o de la segona fase d’admissió de la Preinscripció.  
Data de publicació: 8 de setembre de 2021.

Oferta vacants 3a assignació
 

 DESTINATARIS 

Poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d'accés a l'ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció i hagin obtingut o no una assignació (inicial, de llista d’espera o de segona fase d’admissió). 
 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 Dins el termini previst, les persones interessades poden presentar una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres del seu interès. S’han de descarregar el formulari de sol·licitud que trobaran a la web preinscripció.gencat.cat. L’han d’emplenar i demanar fins a cinc peticions, cicles i torns, ordenades per prioritat i adjuntar la documentació acreditativa següent: 
 • ​document d'identificació personal: DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna; si és menor d'edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora; 
 • certificació dels estudis o de la prova d'accés al·legats per a l'accés, en què consti la qualificació obtinguda. 
 • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles d​el grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau. 
El centre ha de registrar d'entrada la sol·licitud, lliurar una còpia registrada a la persona interessada i comprovar les dades i la documentació presentada. És important alertar si falta informació o documentació, per evitar excloure sol·licituds. 
Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2021.
 

 ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS I ASSIGNACIÓ DE PLACES 

Si la demanda és igual o inferior a l'oferta, s'assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents: 
 • ​​Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada. 
 • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. S'actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s'exhaureix l'oferta. ​

 

 PROCEDIMENT DE DESEMPAT 

Per resoldre les situacions d’empat es pot optar per una de les possibilitats següents: 
a) Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants hi ha. 
b) Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, es numeren les sol·licituds empatades i:
 1. D'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan extraccions consecutives amb reposició. 
 2. El nombre d'extraccions ha de superar en 3 el nombre de dígits de la xifra que indica el total de sol·licituds empatades. 
 3. L'ordre d'extracció configura un nombre llegit d'esquerra a dreta, de manera que la penúltima extracció indica les desenes i l'última, les unitats. 
 4. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds empatades i s'obté el quocient i el residu. 
 5. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. 
 6. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent. 

 

 DIFUSIÓ DELS RESULTATS DEL PROCÉS 

Els centres han d’informar de les assignacions a les persones interessades de la manera que considerin més efectiva (per correu electrònic o per telèfon, per exemple) i, a més, no més tard del 17 de setembre publicar la llista d’admesos que ha de detallar l’alumnat assignat i, si és el cas, l’alumnat no assignat i l’alumnat exclòs.
 
L'alumnat admès rebrà un correu electrònic amb tota la informació per formalitzar la matrícula.
 
La matrícula és farà online, caldrà adjuntar la documentació següent:
 • DNI i Targeta sanitària de l'alumne/a
 • Títol o resguard del títol dels estudis que permeten l'accès (o certificat si no s'accedeix amb un títol)
 • Si l'alumne/a és menor d'edat: DNI dels pares i Llibre de Família
Caldrà adjuntar també el o els rebuts de pagament de:

 

Normativa

Consulteu tot el procediment de preinscripció a l'enllaç següent: Departament d'Educació 

7 de MAIG Publicació de l'oferta inicial
de l'11 al 17 de MAIG Presentació de sol·licituds: sol·licitud
Fins al 18 de MAIG Últim dia per presentar documentació
JUNY 8 Llistes amb la puntuació provisional (no són alumnat admès)
9 al 15 Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
18 Llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no són alumnat admès)
18 Sorteig del número de desempat (10.290)
23 Llista ordenada definitiva (no són alumnat admès)
JULIOL 7 Publicació de l'oferta final
9 Publicació de les llistes d'alumnat admès
Publicació llistes d'espera
Alumnat preinscrit amb el centre assignat

Matrícula

Del 12 al 16 de JULIOL
Durant el dia 9 de juliol, l'alumnat admès rebrà un correu electrònic amb tota la informació per formalitzar la matrícula.
 
La matrícula és farà online, caldrà adjuntar la documentació següent:
 • DNI i Targeta sanitària de l'alumne/a
 • Títol o resguard del títol dels estudis que permeten l'accès (o certificat si no s'accedeix amb un títol)
 • Si l'alumne/a és menor d'edat: DNI dels pares i Llibre de Família
PERÍODE EXTRAORDINARI - alumnes no admesos en la primera petició, alumnat de la llista d'espera
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i gestió de la llista d'espera, es portarà a terme fins al 30 de juliol de 2021.
Si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon.
SETEMBRE (assignació de vacants)
2 Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants
Del 2 al 6 Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió dels participants en el procés de preinscripció que no  han obtingut plaça
7 Publicació de la llista d'admesos al centre
7 al 9 Matrícula alumnat admès en aquesta 2a fase
Si després d'aquesta 2a fase encara queden places vacants s'ofereixen a les persones que no van participar en el procés de preinscripció.


Llista alumnat admès
Llista d'espera
Llista alumnat preinscrit al centre amb el centre assignat
Llista ordenada amb el barem definitiu
Llista amb el barem resoltes les reclamacions
Llista amb el barem provisional
Oferta definitiva 
SOL·LICITUD

Relació llista d'espera (si es produís alguna vacant més fins a la primera setmana d'octubre trucarem als/les alumnes d'aquesta llista)
per més informació: Departament Educació


Consulta del resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)
Número per determinar l'ordre en cas d'empat: XXXX (XXXX, número més gran atorgat)

 

Vacants setembre Institut Ronda a grau mitjà

Vacants ordenades per famílies

Vacants ordenades per Serveis Territorials

Sol·licitud 2a fase d'admissió

Informació i documentació per fer la matrícula

Impresos que cal omplir i presentar:

Vacants_per centres

Vacants_per famílies

 

Consulta de la llista ordenada

Les sol·licituds en suport informàtic i la resta de la documentació s'han d'enviar al correu: secretaria@insronda.cat

Llista amb les reclamacions (no són alumnat admès)
Llista amb la puntuació ordenada (no són alumnat admès)
Llista alumnat admès  
Alumnat amb el centre assignat  
Llista d'espera     
Consulta els resultats