Vés al contingut

Secretaria - Preinscripcio CFGS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022

Preinscripció

3a Fase admissió_Alumnat admès
L'alumnat admès rebrà un correu electrònic amb la informació sobre la matrícula

Llistes d'espera de la 3a assignació:
Llista d'espera Educació Infantil i Mediació Comunicativa
Llista d'espera Integració Social_Torn Matí
Llista d'espera Integració Social_Torn Tarda

NOVETAT!!! AMPLIACIÓ OFERTA: 3a Fase admissió: Procés extraordinari d'admissió als cicles d'FP.
 

Formulari de sol·licitud de preinscripció procés extraordinari - 3a assignació
Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 14 de setembre de 2021

Publicitat de l’oferta:
Els centres han de fer difusió al web del centre dels cicles i torns i número de places que s’ofereixen en aquest procés extraordinari de d’admissió, ja siguin places de nova creació (nous grups o increment de capacitat dels grups existents, confirmades des del servei territorial corresponent), ja siguin vacants resultants del procés ordinari o de la segona fase d’admissió de la Preinscripció.  
Data de publicació: 8 de setembre de 2021.

Oferta vacants 3a assignació

 

 DESTINATARIS 

Poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d'accés a l'ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció i hagin obtingut o no una assignació (inicial, de llista d’espera o de segona fase d’admissió). 

 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 Dins el termini previst, les persones interessades poden presentar una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres del seu interès. S’han de descarregar el formulari de sol·licitud que trobaran a la web preinscripció.gencat.cat. L’han d’emplenar i demanar fins a cinc peticions, cicles i torns, ordenades per prioritat i adjuntar la documentació acreditativa següent: 
 • ​document d'identificació personal: DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna; si és menor d'edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora; 
 • certificació dels estudis o de la prova d'accés al·legats per a l'accés, en què consti la qualificació obtinguda. 
 • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles d​el grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau. 

El centre ha de registrar d'entrada la sol·licitud, lliurar una còpia registrada a la persona interessada i comprovar les dades i la documentació presentada. És important alertar si falta informació o documentació, per evitar excloure sol·licituds. 
Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 14 de setembre de 2021.

 

 ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS I ASSIGNACIÓ DE PLACES 

Si la demanda és igual o inferior a l'oferta, s'assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents: 
 • ​​Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada. 
 • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. S'actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s'exhaureix l'oferta. ​

 

 PROCEDIMENT DE DESEMPAT 

Per resoldre les situacions d’empat es pot optar per una de les possibilitats següents: 
a) Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants hi ha. 
b) Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, es numeren les sol·licituds empatades i:
 1. D'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan extraccions consecutives amb reposició. 
 2. El nombre d'extraccions ha de superar en 3 el nombre de dígits de la xifra que indica el total de sol·licituds empatades. 
 3. L'ordre d'extracció configura un nombre llegit d'esquerra a dreta, de manera que la penúltima extracció indica les desenes i l'última, les unitats. 
 4. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds empatades i s'obté el quocient i el residu. 
 5. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. 
 6. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent. 

 

 DIFUSIÓ DELS RESULTATS DEL PROCÉS 

Els centres han d’informar de les assignacions a les persones interessades de la manera que considerin més efectiva (per correu electrònic o per telèfon, per exemple) i, a més, no més tard del 17 de setembre publicar la llista d’admesos que ha de detallar l’alumnat assignat i, si és el cas, l’alumnat no assignat i l’alumnat exclòs. 
- Normativa  
Normativa_Rectificació
 
Per informació del procediment de preinscripció consulteu l'enllaç següent: Departament d'Educació
21 de MAIG Publicació de l'oferta inicial
Del 25 al 31 de MAIG
Presentació de les sol·licituds (SOL·LICITUD)
Fins a l'1 de JUNY Últim dia per presentar documentació
23 de JUNY Llistes amb la puntuació provisional (No són alumnat admès, són preinscrits)
De les 13.00h del 23
al 30 de juny
Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
JULIOL 5  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
5 Sorteig del número de desempat (15.864)
8 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnat admès)
16 Publicació de l'oferta definitiva
16 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera

Matrícula

Del 19 al 23 de juliol
L'alumnat admès, el 16 de juliol, rebran un correu electrònic amb tota la informació per fer la matrícula.

La matrícula es farà online i caldrà adjuntar la documentació següent:
 • DNI i Targeta sanitària de l'alumne/a
 • Títol o resguard del títol dels estudis que permeten l'accès, en el cas que siguin estudis que no tenen títol (prova d'accès, curs d'accés...) caldrà adjuntar el certificat corresponent.
 • Rebut del pagament dels preus públics, dels Serveis Generals i de la Quota digital si és el cas.
PERÍODE EXTRAORDINARI - alumnes no admesos en la primera petició, llista d'espera
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i gestió de la llista d'espera, es portarà a terme fins al 30 de juliol de 2021.
Si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon.
SETEMBRE (assignació de vacants)
2 Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants
Del 2 al 6 Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió dels participants en el procés de preinscripció que no  han obtingut plaça
7 Publicació de la llista d'admesos al centre
7 al 9 Matrícula alumnat admès en aquesta 2a fase
Si després d'aquesta 2a fase encara queden places vacants s'ofereixen a les persones que no van participar en el procés de preinscripció.

 

Per més informació: Departament Educació
 

Oferta 2a fase admissió_Setembre

2a fase d'admissió: matrícula del 7 al 9 de setembre

2a fase d'admissió: alumnat admès

L'alumnat admès en aquesta 2a fase d'admissió, rebrà un correu electrònic amb tota la informació per fer la matrícula

Oferta definitiva
Llistes alumnat admès
Llista d'espera
Llistes alumnat preinscrit amb el centre assignat
Llistes amb el barem ordenat definitiu (no són alumnat admès)
Llistes amb el barem definitiu (no són alumnat admès)
Llistes amb el barem provisional
Sol·licitud
Oferta inicial

LLISTES ALUMNAT ADMÈS
Consultar els resultats (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE18-19....)

Consulta els resultats de la preinscripció

L'alumnat preinscrit que no ha estat admès a la 1a opció pot assistir a la convocatòria extraordinària del XXxxxx. (consulteu les instruccions que teniu en aquest calendari)
Dia i hora de MATRÍCULA per cicle i lletra del primer cognom


Impresos de dades personals
Animació sociocultural i Turística                   
Educació Infantil - Matí                       Educació Infantil - Tarda 
Integració social - Matí                        Integració social - Tarda
Mediació Comunicativa 

Oferta final de places

Llista d'espera (fins la primera setmana d'octubre, si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon)
  - Llistat amb la puntuació definitiva    No són alumnat admès, són preinscrits
  - Llistat amb la puntuació ordenada    No són alumnat admès, són preinscrits
  - Consulta els resultats 
  - Alumnat admès 
  - Alumnat preinscrit amb el centre assignat 
  - Llista d'espera
 

RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:

1r. Institut Ronda  - CFS Educació Infantil – 1r curs – Matí

2n. Institut Ronda - CFS Educació Infantil – 1r curs – Tarda

3r. Institut .....       – CFS ........                   – 1r curs – Matí
 
IMPORTANT: poseu més d’una opció perquè, en el cas que no hi hagi vacants en la 1a, se us pugui assignar una plaça en alguna de les opcions següents que hi hagi vacants.